Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid en definities

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen enerzijds Ambitie aan Zet! Academie en Ambitie aan Zet! (hierna te noemen: AAZ) en anderzijds de opdrachtgever tot het houden van c.q. de deelnemer aan opleidingen, trainingen en andere vormen van cursus (hierna te noemen: opleiding). Betreffende opdrachtgever, c.q. deelnemer, wordt hierna aangeduid als: opdrachtgever.

b. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door AAZ c) Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door AAZ schriftelijk zijn aanvaard. In deze voorwaarden wordt verstaan onder opleiding: intakegesprekken, trainingen, modules, cursussen, workshops, projectdagen, masteravonden, leergangen, maatwerkprogramma’s, coaching en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2 - Offertes en offertekosten

a. Alle offertes en aanbiedingen van AAZ zijn vrijblijvend en vier weken geldig.

b. De door de opdrachtgever aanvaarde offertes kunnen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door AAZ herroepen worden.

c. Een samengestelde prijsopgave verplicht AAZ niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

d. De kosten voor het maken van omvangrijke offertes kunnen in rekening gebracht worden. Dit zal van tevoren aan de opdrachtgever bekendgemaakt worden.

e. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten voor het maken van de offerte in rekening gebracht worden.

f. Indien in de offerte bepaalde kosten en kostenposten niet te overzien zijn, worden deze later opgenomen. De factuur komt tot stand op basis van nacalculatie, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

a. De overeenkomst tussen AAZ en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier door de opdrachtgever, door een getekende schriftelijke bevestiging van zowel AAZ als de opdrachtgever of door schriftelijke bevestiging van AAZ aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

b. Indien de opdrachtgever nalaat de opdracht schriftelijk te bevestigen, maar er desondanks mondeling of anderszins mee instemt dat AAZ een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.


Artikel 4 - Prijzen

a. Alle vermelde bedragen zijn altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting (btw), tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

b. De reis-, arrangements- en/of verblijfkosten in verband met deelname aan een opleiding zijn in beginsel niet in de kosten inbegrepen en komen voor eigen rekening van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

c. Totdat de opdracht is afgerond heeft AAZ het recht om tarieven, die voortvloeien uit overheidsmaatregelen, prijswijzigingen van AAZ of andere omstandigheden die leiden tot kostenverhoging waarop AAZ geen beslissende invloed kan uitoefenen, per direct aan te passen.


Artikel 5 - Betaling en incasso

a. Betaling dient te gebeuren binnen twee weken na factuurdatum of twee weken voor de startdatum van de opleiding, tenzij anders is overeengekomen.

b. Betaling in termijnen is mogelijk. Hiervoor rekent AAZ een vooraf kenbare toeslag bovenop het factuurbedragc. 

c. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim en is er sprake van wanbetaling.

d. De overeenkomst met de opdrachtgever kan, in geval van wanbetaling, eenzijdig door AAZ worden verbroken en de uitvoering van de opdracht onmiddellijk opgeschort worden.

e. In geval van wanbetaling komen alle kosten hierdoor ontstaan, vermeerderd met de wettelijke rente met een minimum van 1,0% (één procent) per maand vanaf de vervaldag tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, geheel voor rekening van de opdrachtgever.

f. Zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten die door AAZ gemaakt worden vanwege het niet nakomen door de opdrachtgever van zijn verplichtingen, komen in beginsel ten laste van de opdrachtgever. Betreffende kosten, waaronder de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten, c.q. de bezoldiging van deurwaarders en advocaten (ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden) zijn onmiddellijk opeisbaar. De buitengerechtelijke kosten zullen dan minimaal 10% (tien procent) van het factuurbedrag bedragen met een minimum van €300, - (driehonderd euro) exclusief btw.

g. Bij wanbetaling heeft AAZ het recht deelname van de opdrachtgever aan een opleiding te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten. Door het niet bezoeken van de opleiding vervalt de financiële verplichting ten opzichte van AAZ niet.


Artikel 6 - Annulering of verplaatsing

a. De opdrachtgever voor een opleiding heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een opleiding binnen 14 kalenderdagen na tot stand komen van de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te annuleren (bedenktijd). De opdrachtgever maakt hiervan gebruik door binnen deze periode per e-mail (info@ambitieaanzet.nl) een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden. Als bewijs van annulering geldt de schriftelijke bevestiging van AAZ

b. Bij annulering door de opdrachtgever gelden de volgende voorwaarden: • Annulering door de opdrachtgever kan binnen de bedenktijd kosteloos geschieden. • Bij annulering buiten de bedenktijd en korter dan 2 weken voor de eerste opleidingsdag is de opdrachtgever verplicht 100% (honderd procent) van de factuur te vergoeden. • Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor de eerste opleidingsdag is de opdrachtgever verplicht 50% (vijftig procent) van de factuur te vergoeden.

c. In geval dat de opdrachtgever na aanvang van de opleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de opleiding deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op het inhalen van de opleiding en geen recht op enige terugbetaling.

d. Een intakegesprek en/of persoonlijk doel stellend gesprek kan tot twee werkdagen voor aanvang van het gesprek kosteloos worden verplaatst. Bij verplaatsing binnen twee werkdagen voor aanvang van het gesprek zal € 300, - (driehonderd euro) exclusief btw in rekening worden gebracht. Indien de opdrachtgever voor het gesprek niet aanwezig is, wordt eveneens € 300, - (driehonderd euro) exclusief btw in rekening gebracht.

e. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

f. AAZ heeft het recht zonder opgave van redenen de opleiding te verplaatsen naar een nader te bepalen tijdstip. De kosten voor de geannuleerde opleiding zal worden terugbetaald aan de opdrachtgever

g. Bij uitval van derden zal AAZ zich inspannen om voor vervanging te zorgen. Indien dit niet redelijkerwijs lukt zal een (deel van) de opleiding worden geannuleerd. De kosten voor het geannuleerde deel van de opleiding worden terugbetaald aan de opdrachtgever.

h. AAZ heeft het recht zonder opgave van redenen de opleiding te annuleren voor, op of na de startdatum van de opleiding, c.q. de deelname van een opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het betreffende factuurbedrag.

i. Indien de opdrachtgever komt te overlijden of indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan men een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen ter annulering en stopzetting van betaling bij AAZ AAZ behoudt zich het recht voor schriftelijk bewijs op te vragen.


Artikel 7 - Vervanging

a. Bij annulering voor de geplande startdatum van de opleiding heeft de opdrachtgever het recht om kosteloos een andere deelnemer aan de opleiding in zijn/haar plaats te laten deelnemen indien de vervanging binnen 5 (vijf) werkdagen schriftelijk gemeld wordt aan AAZ Voorwaarde voor de vervanging is dat deze voldoet aan het door AAZ gestelde profiel en het plannen van het intakegesprek en/of persoonlijk doel stellend gesprek voor aanvang van de opleiding nog mogelijk is.

b. AAZ heeft het recht zonder opgave van redenen de vervanging van de opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever verplicht 100% (honderd procent) van de factuur te vergoeden.

c. Vervanging na de start van de opleiding is niet meer toegestaan.


Artikel 8 - Uitvoering AAZ is gerechtigd om:

a. De opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen om reden van herprogrammering en/of om reden van kwalitatieve verbetering.

b. De indeling van de opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen.

c. Bij onvoldoende aanmeldingen een opleiding of startmoment af te gelasten of te verplaatsen. Opdrachtgevers ontvangen hiervan telefonisch of schriftelijk bericht, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen. Naar maatstaven van billijkheid en redelijkheid zal er gezocht worden naar een wederzijds aanvaardbare oplossing.

d. Per opleiding is het denkbaar dat het aantal bijeenkomsten wordt gereduceerd met maximaal 25%, waarbij inhoud en prijs gehandhaafd blijven.


Artikel 9 - Auteursrechten en promotioneel gebruik

a. AAZ behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor op grond van de Auteurswet en andere toepasselijke intellectuele wet- en regelgeving.

b. Het auteursrecht op door AAZ ontwikkelde, gepresenteerde en verstrekte uitgave(n) in de breedste zin van het woord berust bij AAZ en zijn aan haar voorbehouden, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

c. Door opdrachtgevers ontwikkelde uitgave(n) voor AAZ vallen tevens onder de bepalingen in dit artikel en mogen derhalve niet zonder schriftelijke toestemming van AAZ aan derden beschikbaar worden gesteld. d. De opdrachtgever garandeert dat de onder lid bedoelde uitgave(n) origineel is (zijn) en vrijwaart AAZ voor aanspraken van derden op grond van gepretendeerde auteursrechten.

d. Niets uit de uitgave(n) in de breedste zin van het woord mag (mogen) worden doorverkocht, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AAZ Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

e. AAZ heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

f. AAZ is gerechtigd om opdrachtgevers te vermelden ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit. Het promotioneel gebruik zal uitsluitend worden uitgevoerd na vooraf toestemming te hebben ontvangen van de opdrachtgever.


Artikel 10 - Aansprakelijkheid

a. AAZ spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

b. AAZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

c. Buiten de in lid b bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 2.000 (tweeduizend euro).

d. AAZ is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. e. AAZ is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing op trainingslocaties.

e. AAZ zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

f. AAZ is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen, van door of namens AAZ, ingeschakelde derden.

g. AAZ is niet aansprakelijk voor gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

h. AAZ is niet aansprakelijk als de tekortkoming het gevolg is van overmacht.


Artikel 11 - Overmacht

a. Tijdens overmacht worden leveringen en andere verplichtingen van AAZ opgeschort. In het geval dat de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door AAZ niet mogelijk is, langer dan 14 dagen bedraagt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding is.

b. Als AAZ bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is AAZ gerechtigd het reeds geleverde deel of het leverbare deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

c. Onder overmacht in de zin van dit artikel worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan AAZ zijn toe te rekenen. Hieronder zullen o.a. zijn inbegrepen: storingen in de levering van energie, defecten aan machines, het in onbruik raken van opleidingslocaties een en ander zowel indien deze voorkomen bij het bedrijf van AAZ als bij de toeleveranciers van AAZ

d. AAZ heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verplichtingen, c.q. verbintenis verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.


Artikel 12 - Vrijwaring

a. De opdrachtgever vrijwaart AAZ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan AAZ toerekenbaar is.

b. Indien AAZ door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden AAZ zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval naar objectieve maatstaven in alle redelijkheid verwacht mag worden.

c. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is AAZ, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. d. Alle schade die hiervan het gevolg is aan zowel de zijde van AAZ als die van derden, zijn in beginsel volledig voor risico en voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 13 - Persoonsregistratie en geheimhouding

a. Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van AAZ en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van opleidingen en tevens aangewend voor marketingactiviteiten van AAZ De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden zonder voorafgaande toestemming. Indien betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie wordt dat direct gerespecteerd.

b. AAZ verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan bekend of aannemelijk is dat ze vertrouwelijk zijn.


Artikel 14 - Recht en geschillen

a. Op iedere overeenkomst tussen AAZ en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen in onderling overleg, eventueel met hulp van een mediator.

c. Geschillen die niet in aanmerking komen voor bemiddeling of waarbij bemiddeling niet tot een voor beide partijen bevredigend resultaat heeft geleid kunnen aan de bevoegde rechter worden voorgelegd.

Vragen? Of even sparren met ons team?

Vragen? Of even sparren met ons team?