Logo Ambitie aan Zet!

PRIVACYVERKLARING

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Bij aanvang van een traject, zal u gevraagd worden om expliciet te bevestigen dat u met het verwerken van uw persoonsgegevens, zoals hieronder beschreven, akkoord gaat.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Ambitie aan zet!
Assendorperdijk 1
8012 EG Zwolle
info@ambitieaanzet.nl
Telnr. 038 380 10 20
KVK 612 797 14

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten, verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens via derden verkrijgen in het kader van een KernTalentanalyse als onderdeel van een coachingstraject.

Categorieën persoonsgegevens
Ambitie aan Zet! verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
- NAW-gegevens
- Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
- Geboortedatum
- Geslacht
- Werkervaring
- Pasfoto
- Competenties en interessegebieden
- Gespreksverslagen
- Levensverhalen
- CV’s
- Bedrijfsplannen en persoonlijke toekomstvisie
- KernTalentenprofiel en -rapport
- Inhoud van communicatie

Doeleinden
Ambitie aan Zet! verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
- Het onderhouden van contact;
- Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
- Een goede en efficiënte dienstverlening;
- Beheer van het cliëntenbestand;
- Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
- Verbetering van de dienstverlening;
- Rapporteren en analyses voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
- Facturering;
- Om klanten uit te nodigen voor speciale activiteiten die verband houden met Ambitie aan zet!;
- Nakoming van wettelijke verplichtingen;
- Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
- Het eventueel voeren van geschillen.

Waarop is de verwerking gebaseerd?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u inzake het traject of de opdracht. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan specifieke derden ter administratieve ondersteuning, zoals de accountant. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor dit doel.

Inhoudelijke informatie over de analyse of de opdracht wordt nooit met derden gedeeld. Met de werkgever of opdrachtgever vindt alleen contact plaats over de voortgang van een traject. Niet gedeeld wordt wat met de klant besproken wordt. Dit gebeurt uitsluitend in een gesprek waarbij de klant zelf aanwezig is of met uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat. Uw persoonsgegevens zouden hooguit verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Ambitie aan Zet!
Assendorperdijk 1
8012 EG Zwolle
info@ambitieaanzet.nl
038 380 10 20
KVK 612 797 14

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is opgemaakt op 1 juli 2019.

Waar kunnen we jou mee helpen?

Je interesse in wat wij doen en hoe wij werken is waarschijnlijk niet voor niets. Wij zijn reuze nieuwsgierig wie jij bent en wat we voor elkaar kunnen betekenen.  

   Heb je vragen?

   Bel ons, we helpen je graag verder:

   038 380 10 20

   Heb je vragen?

   Bel ons, we helpen je graag verder:

   038 380 10 20

   Home · Algemene voorwaarden · Privacyverklaring · Disclaimer · Contact
   © 2021 AMBITIE AAN ZET! - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN